SERVICE

การรับประกันรถ

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. รถที่ได้รับสิทธิ์การรับประกัน
  • บริษัท อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด รับประกันรถที่ผลิตหรือจำหน่ายโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด หรือ ผู้จำหน่ายอีซูซุที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
 2. ระยะเวลาการรับประกันตัวรถ
  • นับจากวันส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้ารายแรกโดยมีระยะเวลาการรับประกันกำหนด 3 ปี หรือระยะทางที่รถวิ่ง 100,000 กิโลเมตรแรก แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
 3. ขอบเขตการรับประกัน
  • บริษัทฯ จะจัดหา หรือซ่อมแซมส่วนประกอบของรถยนต์เฉพาะส่วนที่บริษัทฯ ได้ยอมรับในความบกพร่องของวัสดุ หรือฝีมือการประกอบเท่านั้น
  • เมื่อบริษัทฯ ได้ยอมรับความชำรุดบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการประกอบในรายการใด บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม ปรับแต่ง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ที่ชำรุดบกพร่องนั้นให้ โดยไม่คิดราคา รวมทั้งไม่คิดค่าบริการในการเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบนั้นด้วย (ยกเว้นค่าวัสดุสิ้นเปลือง ไส้กรองต่างๆ ผ้าเบรก และผ้าคลัตช์ เป็นต้น)
 4. ข้อปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกัน
  • การใช้บัตรฟรีค่าแรงเพื่อตรวจเช็กตามระยะ จำกัดอยู่ภายในระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
  • การนำรถยนต์เข้าตรวจเช็กตามระยะทางที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุจะได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าแรงตรวจเช็กตามรายการ ที่ระบุในบัตรฟรี 5 ครั้ง คือ การตรวจเช็กที่ระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน/ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน/ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน/ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน และ 50,000 กม. หรือ 30 เดือน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน โดยค่าอะไหล่และน้ำมัน และสารหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้เปลี่ยนเมื่อมีการตรวจเช็คตามระยะ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้จ่ายเองแม้จะอยู่ในระยะเวลาการรับประกันก็ตาม เพราะการตรวจเช็คตามระยะไม่ถือเป็นกรณีข้อชำรุดบกพร่องของรถยนต์ ส่วนการตรวจเช็คที่ระยะ 60,000 กม./ 70,000 กม./ 80,000 กม./ 90,000 กม. และ 100,000 กม. นั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการเองทั้งหมด

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้ารับบริการ
กรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้ารับบริการ