NEWS

“หลักฐานการขอประกอบการขนส่ง”

หลักฐานการขอประกอบการขนส่ง ด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล และด้วยรถโดยสารส่วนบุคคล

บุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานการครอบครองรถ (รถใหม่) หรือสมุดทะเบียนรถทุกคัน (รถเก่าที่มีทะเบียนแล้ว) ถ่ายเอกสารหน้าเลขทะเบียนรถ หน้าชื่อเจ้าของรถ และหน้าต่อภาษี เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือพาณิชย์ หรือหลักฐานแสดงการเสียภาษี
4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ ประกอบด้วย
4.1 ถ้าผู้ให้ใช้เป็นบุคคลธรรมดาให้แนบ
- สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายให้ครบทุกหน้า)
- สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของโฉนด
4.2 ถ้าผู้ให้ใช้เป็นนิติบุคคลให้แนบ
- สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายให้ครบทุกหน้า)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้าง / บริษัท ไม่เกิน 90 วัน ให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อประทับตรา
- สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
"กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 ให้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจการลักษณะกิจการ ที่ทำเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้รถ ทำการขนส่งประกอบการพิจารณาด้วย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 90 วัน ให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อประทับตราทุกใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนทุกคนที่มีอำนาจลงนาม เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนทุกคนที่มีอำนาจลงนาม เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนา ภ.พ. 01 (แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ตัวอย่างตราประทับ 2 ดวง ในกระดาษเปล่า
5. หลักฐานการครอบครองรถ (รถใหม่) หรือสมุดทะเบียนรถทุกคัน (รถเก่าที่มีทะเบียนแล้ว) ถ่ายเอกสารหน้าเลขทะเบียนรถ หน้าชื่อเจ้าของรถ และหน้าต่อภาษี เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
6. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ ประกอบด้วย
6.1 ถ้าผู้ให้ใช้เป็นบุคคลธรรมดาให้แนบ
- สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายให้ครบทุกหน้า)
- สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของโฉนด
เอกสารทั้ง 3 ข้อ ให้เจ้าของโฉนดเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย
6.2 ถ้าผู้ให้ใช้เป็นนิติบุคคลให้แนบ
- สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายให้ครบทุกหน้า)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้าง / บริษัท ไม่เกิน 90 วัน ให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อประทับตรา
- สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นชื่อรับรองสำเนาด้วย
- สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นชื่อรับรองสำเนาด้วย

บริษัท

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 90 วัน ให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อประทับตราทุกใบ
2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือบริคณห์สนธิพร้อมข้อบังคับ ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามทุกคนเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนา ภ.พ. 01 (แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ตัวอย่างตราประทับ 2 ดวง ในกระดาษเปล่า
6. หลักฐานการครอบครองรถ (รถใหม่) หรือสมุดทะเบียนรถทุกคัน (รถเก่าที่มีทะเบียนแล้ว) ถ่ายเอกสารหน้าเลขทะเบียนรถ หน้าชื่อเจ้าของรถ และหน้าต่อภาษี เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
7. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ ประกอบด้วย
7.1 ถ้าผู้ให้ใช้เป็นบุคคลธรรมดาให้แนบ
- สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายให้ครบทุกหน้า)
- สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของโฉนด
เอกสารทั้ง 3 ข้อ ให้เจ้าของโฉนดเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย
7.2 ถ้าผู้ให้ใช้เป็นนิติบุคคลให้แนบ
- สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายให้ครบทุกหน้า)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้าง / บริษัท ไม่เกิน 90 วัน ให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อประทับตรา
- สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นชื่อรับรองสำเนาด้วย
- สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นชื่อรับรองสำเนาด้วย

*หมายเหตุ 
ในกรณีขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถโดยสาร (40) ให้แนบเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างบน ดังนี้
ในกรณีผู้ยื่นขอประกอบกิจการโรงแรม ให้ถ่ายสำเนาใบอนุญาตเปิดกิจการโรงแรมด้วยพร้อมผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อประทับตรา รายชื่อและที่อยู่ของพนักงานที่จะนำรถไปรับ-ส่ง

Website : www.isuzucck.com
Facebook : icckfanpage
LINE : isuzucck
ฝ่ายขายเปิดให้บริการทุกวัน 
สาขากิ่งแก้วโทร : 02-750-3030
สาขาเพชรเกษม 69 โทร : 02-444-1114
นัดหมายเข้าซ่อมล่วงหน้าโทร 090-092-2117