NEWS

“ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ You Can STOP CORRUPTION”

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครื่อ

ในฐานะสมาชิก "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต"

(PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION)

มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล

ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า

และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงการงดให้/รับของขวัญ (No Gift Policy)

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นในแนวปฏิบัติ ตามนโยมายต่อต้านคอร์รัปชัน


รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก