CONTACT US

สมัครงาน
ต่ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  ช่างโป๊วสี (สาขาเพชรเกษม)
 • รายละเอียดงาน
 • - ตรวจสอบงานที่ได้รับ และสามารถดำเนินการซ่อมตามขั้นตอน
 • - ดูแลในส่วนงานของตัวถังและสีทั้ง โป๊ว, เตรียมพื้น, เคาะ-ตัวถัง, ขัดสี, พ่นสี
 • - ซ่อมตัวถังและรถยนต์ให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย เสร็จตามกำหนดเวลา และได้คุณภาพตามมาตรฐาน
 • คุณสมบัติ
 • - เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • - วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • - ประสบการณ์งานช่างสีรถยนต์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • - มีความมุ่งมั่น อดทน และมีทัศนคติที่ดี
 • - ซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา
 • - มีใบขับขี่รถยนต์
 • - มีความชำนาญในสายงาน
 • - มีการสื่อสารที่ดี ทนแรงกดดันได้ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
  ช่างถอดประกอบ (สาขาเพชรเกษม)
 • รายละเอียดงาน
 • - ถอด-ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีการแจ้งซ่อม
 • - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • คุณสมบัติ
 • - เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • - ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • - มีความมุ่งมั่น อดทน และมีทัศนคติที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา
 • - มีใบขับขี่รถยนต์
 • - มีความช่านาญในการซ่อมรถยนต์
 • - มีการสื่อสารที่ดี ทนแรงกดดันได้ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
  เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (สาขากิ่งแก้ว)
 • รายละเอียดงาน
 • - รับชำระค่าบริการ,ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,ดูแลเงินสดย่อยภายใน
 • - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • คุณสมบัติ
 • - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • - ระดับการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี ขึ้น ไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - ประสบการณ์งานด้านเอกสาร งานประกันภัยมา อย่างน้อย 1 ปี สามารถสื่อสารเจรจา ติดตามงาน ได้คล่องแคล่ว
 • - ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • - มีความมุ่งมั่น อดทน และมีทัศนคติที่ดี รักงานบริการ
 • - ซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา
 • - มีทักษะในการนำเสนอ และเจรจา
 • - สามารถใช้ Ms-Office ได้เป็นอย่างดี
 • - มีบุคลิกดี มีทักษะการต่อรองเจรจา การสื่อสาร ทนแรงกดดันได้ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
  ลูกค้าสัมพันธ์ (สาขากิ่งแก้ว)
 • รายละเอียดงาน
 • 1. งานติดตามสอบถามความพึงพอใจลูกค้า
 • - รวบรวมข้อมูลในแต่ละวัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการโทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้า
 • - ทำการโทรสอบถามความพึ่งพอใจจากลูกค้า
 • -จัดทำข้อมูลรายงาน การโทรสอบถามความพึงพอใจ
 • 2. งานรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • -รับข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้าผ่านมาทางโทรสอบถาม หรือการแจ้งโดยตรงที่โชว์รูมหรือศูนย์บริการ
 • -ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนที่พบ
 • -ติดตามการแก้ไขปัญหาและแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้ารับทราบ
 • 4. การจัดข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรายงานผู้บังคับปัญหา
 • คุณสมบัติ
 • - เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • - ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • - พูดจาฉะฉาน คล่องแคล่ว มองโลกในแง่ดี
 • - มีความมุ่งมั่น อดทน และมีทัศนคติที่ดี
 • - ซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้น
 • - สามารถใช้ Ms-Office ได้เป็นอย่างดี
  ช่างซ่อมรถยนต์ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ (สาขากิ่งแก้ว)
 • คุณสมบัติ
 • - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • - ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • - มีความมุ่งมั่น อดทน และมีทัศนคติที่ดี
 • - ซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา
 • - มีใบอนุญาตขับขี่
 • - มีความชำนาญในการซ่อมรถขนาดกลาง และขนาดใหญ่
  ธุรการด้านเอกสารของฝ่ายขาย (สาขากิ่งแก้ว)
 • รายละเอียดงาน
 • ประสานงานกับที่ปรึกษาการขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คีย์ข้อมูลในระบบ MIRAI จัดทำรายงานโดย EXCEL
 • คุณสมบัติ
 • - เพศ หญิง อายุ 26-30 ปี
 • - วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือการจัดการ
 • - ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • - มีความมุ่งมั่น อดทน และมีทัศนคติที่ดี รักงานบริการ
 • - ซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา
 • - มีทักษะในการนำเสนอ และเจรจา
 • - สามารถใช้ Ms-Office ได้เป็นอย่างดี
 • - มีบุคลิกดี มีทักษะการต่อรองเจรจา การสื่อสาร ทนแรงกดดันได้ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
รายได้และสวัสดิการ
   เงินเดือนประจำ
   เบี้ยขยัน
   ค่าคอมมิชชั่น หรือ เงินรางวัล (ตามตำแหน่ง)
   ประกันสังคม
   ประกันชีวิตกลุ่ม
   ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
   โบนัส (พิจารณาจากผลประกอบการ)
   เบี้ยงเลี้ยง กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด
   กระเช้าเยี่ยมใข้
   การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
   ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
   สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน
   สินเชื่อเคหะ
   เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
   กองทุนหุ้นสหกรออมทรัพย์
   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   การอบรมพัฒนาความรู้
   ประกันอุบัติเหตุ
   วันหยุดพิเศษ เนื่องในวันเกิด
   วันหยุดพิเศษ สำหรับ พนักงาน จันทร-เสาร์
   สิทธิพิเศษในการซื้อรถยนต์
รายได้และสวัสดิการ
   รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
   สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
   หลักฐานทางการศึกษา จำนวน 1 ใบ
   หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น