CONTACT US

สมัครงาน
ต่ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  ช่างซ่อมรถเล็ก
 • คุณสมบัติ
 • - เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • - วุฒิการศึกษา ปวช.ช่างยนต์ขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป
  ช่างซ่อมรถใหญ่
 • คุณสมบัติ
 • - เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • - วุฒิการศึกษา ปวช.ช่างยนต์ขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป
 • - หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมรถใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  เจ้าหน้าที่งานเคลมประกัน
  สาขาเพชรเกษม
 • คุณสมบัติ
 • - เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปวส./เทียบเท่า
 • - ประสบการณ์งานด้านเอกสาร งานประกันภัยมา อย่างน้อย 1 ปี สามารถสื่อสารเจรจา ติดตามงาน ได้คล่องแคล่ว
 • - มีความกระตือรือร้น ขยันอดทน ซื่อสัตย์
 • - สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ word excel ppt ได้เป็นอย่างดี
 • - มีประสบการณ์ด้านงานเคลมประกันภัยรถยนต์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก
  สาขาเพชรเกษม / สาขากิ่งแก้ว
 • คุณสมบัติ
 • - เพศชาย/ หญิงอายุ 22-35 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 • - บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • - สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • - หากมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับ การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่
  สาขาเพชรเกษม / สาขากิ่งแก้ว
 • คุณสมบัติ
 • - เพศชาย/ หญิงอายุ 22-45 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 • - บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • - สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • - หากมีประสบการณ์ด้านการขายรถบรรทุก ขนาดใหญ่( 6-10 ล้อ) และมีความรู้ข้อกำหนด กฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  ช่างซ่อมบำรุง
 • คุณสมบัติ
 • - เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • - วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส สาขาไฟฟ้า
 • - มีประสบการณ์ด้านงานซ่อม อาคารสถานที่ และสาธารณูประโภค อย่างน้อย 1 - 3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่
  ผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์
  สาขากิ่งแก้ว
 • คุณสมบัติ
 • - เพศ ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • - มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการในธุรกิจการขายรถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • - มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานรถบรรทุก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ วิเคราะห์วางแผนการ ตลาดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  แม่บ้าน
 • คุณสมบัติ
 • - เพศ หญิง อายุ 30 - 40 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิการศึกษา : ม.3 - ม.6
 • - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความขยัน อดทน รักความสะอาด
  ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 • คุณสมบัติ
 • - เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ด้านงานสายทรัพยากรบุคคล ทั้งระบบ อย่างน้อย 5 ปี
 • - มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสาร และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
รายได้และสวัสดิการ
   เงินเดือนประจำ
   เบี้ยขยัน
   ค่าคอมมิชชั่น หรือ เงินรางวัล (ตามตำแหน่ง)
   ประกันสังคม
   ประกันชีวิตกลุ่ม
   ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
   โบนัส (พิจารณาจากผลประกอบการ)
   เบี้ยงเลี้ยง กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด
   กระเช้าเยี่ยมใข้
   การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
   ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
   สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน
   สินเชื่อเคหะ
   เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
   กองทุนหุ้นสหกรออมทรัพย์
   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   การอบรมพัฒนาความรู้
   ประกันอุบัติเหตุ
   วันหยุดพิเศษ เนื่องในวันเกิด
   วันหยุดพิเศษ สำหรับ พนักงาน จันทร-เสาร์
   สิทธิพิเศษในการซื้อรถยนต์
รายได้และสวัสดิการ
   รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
   สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
   หลักฐานทางการศึกษา จำนวน 1 ใบ
   หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น